Miehen seksuaalihäiriöiden vaikutus naiseen


Miehen mahdolliset seksuaalihäiriöt (erektio-ongelmat ja ennenaikainen tai viivästynyt siemensyöksy) voivat haitata merkittävästi naisen seksuaalitoimintoja ja seksuaalista tyytyväisyyttä. Ruotsalasiilla 18-65 -vuotiailla naisilla tehdyssä laajassa tutkimuksessa (Öberg 2005) selvitettiin 20 eri tekijän vaikutusta naisen seksuaaliongelmiin. Kaksi tekijää oli merkittävyydeltään ylitse muiden: parisuhteen tila ja miehen seksuaalihäiriöt. Miehen erektiohäiriö oli erittäin voimakkaassa yhteydessä naisen halukkuuteen, orgasmikykyyn ja yhdyntäkipuihin, liian nopea siemensyöksy orgasmikykyyn ja viivästynyt siemensyöksy kiihottumishäiriöihin. Miehen seksiongelmien vaikutuksista naisiin on tehty maailmalla muutamia tutkimuksia ja tulokset ovat samankaltaisia kuin ruotsalaistutkimuksessa.


Siemensyöksyhäiriöt


Ennenaikaisessa siemensyöksyssä siemensyöksy tulee minimaalisen stimulaation jälkeen hyvin pian yhdynnän aloittamisen jälkeen, tai jopa ennen sisään menoa. Normaali yhdyntä kestää 5-8 minuuttia. Liian nopeasta siemensyöksystä puhutaan kun siemensyöksy tulee noin alle 2 minuutin kuluesssa yhdynnän aloittamisesta. 90 %:lla potilaista aika on alle 60 sekuntia. On selvää, että tämä aika on aivan liian lyhyt ajatellen naisen seksuaalireaktioita. Suomalaisista naisista 22 % pitää miehen laukemista liian nopeana (Kontula 2008). Tämä luku sopii hyvin yhteen ennenaikaisen siemensyöksyn raportoituun yleisyyteen, joka on 20-30 % kaikenikäisillä miehillä.


Rosen ja Althof kävivät läpi 11 julkaistua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 19 000 miestä (4470:llä ennenaikainen siemensyöksy) ja 2943 naispartneria. Tutkimukset osoittivat, että miehet, joilla on liian nopea siemensyöksy ja heidän partnerinsa kokivat merkittävää yleisen elämänlaadun heikkenemistä. Sekä potilas että hänen partnerinsa kokivat merkittävää huolta tai ahdistuneisuutta vaivan vuoksi ja heidän seksuaalinen tyytyväisyytensä oli huono. Lähes kaikki tutkimukset osoittivat, että ennenaikainen siemensyöksy vaikutti suuresti parisuhteeseen ja naisen seksuaaliseen tyytyväisyyteen.

 

Naisen todennäköisyyttä saada orgasmi yhdynnässä selvitettiin 2360 naisen haastattelututkimuksessa (Weiss 2008). Tuloksena oli, että orgasmin saamisen todennäköisyys oli yhteydessä ennen kaikkea yhdynnän kestoon, eikä esileikin kestoon, niin kuin usein ajatellaan.


Ennenaikainen siemensyöksy heikentää potilaan seksuaalista itsetuntoa ja molempien osapuolten seksuaalista tyytyväisyyttä. Sekä potilaat että kumppanit luulevat ja toivovat, että tilanne helpottaa ajan kuluessa ja kun niin ei käykään, seuraa molemminpuolista turhautumista. Tilanne johtaa sitten useimmiten seksuaalisen kanssakäymisen vähenemiseen ja usein ajan mittaan parisuhderistiriitoihin.

Ennenaikaisen siemensyöksyn vaikutus naiseen - tutkimuksia


Ennenaikaisen siemensyöksyn merkitystä naisen kannalta on selvitetty tutkimuksessa (Patrick ym. 2005), johon osallistui 207 pariskuntaa, joissa miehellä oli ennenaikainen siemensyöksy ja 1380 vertailupariskuntaa. Laukeamiseen kuluva aika potilasryhmässä oli 1.8 min (mediaani) ja kontrolliryhmässä 7.3 min. Tarkastelun kohteena olivat siemensyöksyn hallinta, tyytyväisyys yhdyntään, henkilökohtainen haitta ja parisuhteeseen kohdistuva haitta, jotka luokiteltiin 5-portaisella asteikolla. Potilaiden kumppaneista 53 % piti potilaan siemensyöksyn hallintaa huonona tai hyvin huonona, kun kontrolliryhmän kumppaneista näin ajatteli vain 3 %. Tyytyväisyys yhdyntään oli huonoa tai hyvin huonoa 28 %:lla potilaiden kumppaneista  ja 2 %:lla vertailuryhmän kumppaneista. Naisen kokema henkilökohtainen haitta oli suuri tai hyvin suuri 44 %:lla potilaiden kumppaneista ja 3 %:lla kontrolliryhmän kumppaneista. Parisuhdehaitan koki suureksi tai hyvin suureksi 25 % potilaiden kumppaneista ja 2 % kontrolliryhmän naisista.

Toisessa tutkimuksessa (Hobbs ym. 2008) mukana oli 139 naista, joiden kumppanit  kärsivät ennenaikaisesta siemensyöksystä ja kontrolliryhmässä 89 naista, joiden kumppanilla oli normaali siemensyöksy. Naisten keski-ikä oli 37 vuotta. Haluttomuutta esiintyi 40 %:lla ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivien miesten kumppaneilla (kontrolliryhmässä 18 %), koettua kiihottumishäiriöitä 55 %:lla (kontrolliryhmä 23 %), kostumisvaikeuksia 38 %:lla (kontrolliryhmä 16 %) ja orgasmivaikeuksia 52 %:lla (kontrolliryhmä 24 %). Ainakin yksi seksuaaliongelma oli 78 %:lla (kontrolliryhmä 43 %).


Erektiohäiriöt


Seksuaalinen kanssakäyminen on monitasoinen psykofyysinen vuorovaikutustapahtuma, johon vaikuttavat erilaiset ulkoiset seikat, kummankin osapuolen sisäiset tekijät ja osapuolten kommunikaatio ja mahdolliset toimintahäiriöt. Vaikka yhdyntä ei olekaan aina välttämätön osapuolten seksuaalisen tyytyväisyyden kannalta, heteroseksuaalisessa kanssakäymisessä sillä on kuitenkin hyvin merkittävä ja tärkeä osuus. Miehen erektiohäiriö onkin ensimmäinen miehen seksuaalihäiriöistä, johon on kiinnitetty huomattavaa mielenkiintoa – niin tavallisten ihmisten kuin tiedeyhteisönkin - keskuudessa. Itse asiassa seksuaalilääketieteen alkuvaiheessa 1980 ja 1990-luvuilla päähuomio tutkimuksessa kiinnitettiinkin erektiohäiriöihin. Mistään muusta seksuaalihäiriöstä ei ole kirjoitettu niin paljon kuin erektio-ongelmista.

Paitsi miehelle, erektiohäiriö voi aiheuttaa merkittävää haittaa myös kumppanille. Tähän puoleen on kiinnitetty huomiota vasta muutaman viimeisen vuoden aikana ja asiaa on tutkittu myös tieteellisesti. Miten erektiohäiriö sitten vaikuttaa naisen seksuaalisuuteen? Tätä asiaa on tutkittu vertaamalla erektiohäiriöstä kärsivien ja terveiden miesten kumppaneiden seksuaalisten toimintahäiriöiden esiintymistä. Asiaa on tutkittu myös siten, että erektiohäiriöstä kärsivien miesten kumppaneiden seksuaalihäiriöiden esiintymistä on selvitetty ennen erektiohäiriön hoitoa ja hoidon jälkeen. Miehen seksuaalihäiriöiden vaikutusta naisen seksuaalisuuteen on selvitetty myös naisille suunnatuin kysely- ja haastattelututkimuksin. 

Erektiohäiriön vaikutukset naisen eri seksuaalitoimintoihin ja tyytyväisyyteen


Tiivistettynä voi sanoa, että miehen erektiohäiriö aiheuttaa heteroseksuaalisessa kanssakäymisessä naiselle haluttomuutta, kiihottumishäiriöitä, orgasmihäiriöitä ja yhdyntäkipuja ja näiden kautta seksuaalista välttelyä. Naisen seksuaaliset toimintahäiriöt puolestaan vaikuttavat entisestään huonontavasti miehen erektioon ylläpitäen ja pahentaen parin seksuaaliongelmien kierrettä.

Yhteneväiset tutkimustulokset on siitä, että erektiohäiriön hoito vaikuttaa merkittävän positiivisesti myös naisen seksuaalitoimintoihin. Tämä tulos on saatu hoidettaessa miehiä millä tahansa erektiolääkkeellä.

Esimerkiksi Ruotsissa on selvitetty, mitkä seikat vaikuttavat naisen omiin seksuaalitoimintoihin. Tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0.001) yhteys todettiin erektiohäiriön ja naisen haluttomuuden, kiihottumishäiriön sekä yhdyntäkipujen välillä eli miehen erektiohäiriö aiheutti näitä kaikkia.

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että miehen erektiolääkkeen käyttö parantaa merkittävästi naisen seksuaalista nautintoa ja tyytyväisyyttä. Tarkemmin asiaa on tutkittu melko vähän. Irwing Goldstein työtovereineen (2005) tutki miehen käyttämän erektiolääke vardenafiilin (Levitra) vaikutusta naisen seksuaalitoimintoihin satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 229 pariskuntaa. Naisen seksuaalista tyytyväisyyttä ja seksuaalitoimintoja selvitettiin kyselylomakkein. Tuloksena todettiin, että miehen erektiohäiriön hoito paransi merkittävästi naisen seksuaalista elämänlaatua, halukkuutta, kiihottumista ja orgasmia.

Seksin onnistuminen vaikuttaa merkittäväsi seksuaaliseen ja yleiseen tyytyväisyyteen koko elämään. Erektiohäiriö kaksinkertaistaa riskin siihen, että nainen on tyytymätön koko elämäänsä.

Erektiohäiriön hoitaminen on naisenkin etu


Edellä esitetyn perusteella on selvää, että hoidettaessa naisen seksuaalihäiriöitä, ensimmäisiä selvitettäviä asioita on miehen mahdollisten seksuaalihäiriöiden esiintyminen. Mikäli tällaisia on, ne on hoidettava. Jo tällä tavalla saadaan autettua monen naisen seksuaaliongelmia. Joskus sanotaankin, että tällä hetkellä tehokkain tapa hoitaa naisen seksuaalihäiriöitä, on hoitaa ensi miehen ongelmat

 


Kirjallisuus


Tämän linkin takana on lähteenä käytettyä kirjallisuutta.


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä